Inovativne socijalne usluge

Projekt financiran sredstvima EU.
Ove web stranice izrađene su uz pomoć Europske unije. Njihov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za rad s mladima Breza i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
Nositelj projekta:
Partneri u projektu:
Suradnik u projektu:

Centar za socijalnu skrb Osijek
Ugovorno tijelo:

sudjelovanje u međunarodnim mrežama:

www.donauwandel.eu
www.solidar.org

Smjernice za planiranje razvoja mreže socijalnih usluga na županijskoj razini

Svrha Smjernica za planiranje razvoja mreže socijalnih usluga na županijskoj razini, je pridonijeti procesu županijskog socijalnog planiranja potaknutog u sklopu Projekta razvoja sustava socijalne skrbi koji provodi MZSS u suradnji sa Svjetskom bankom, temeljem zajma IBRD-a, kao i dodatnim preporukama za analizu razvijenosti mreže usluga za prioritetne korisničke skupine kojima prijeti socijalna isključenost,  prema Zajedničkom memorandumu o socijalnoj isključenosti.

Smjernice su usmjerene na nositelje procesa socijalnog planiranja na županijskoj razini – županijske vlasti, JLS i centre za socijalnu skrb kojima je povjerena zadaća izrade analitičkih podloga i koordinacije konzultativnih procesa kao i na centralne vlasti, primarno Uprave za socijalnu skrb, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) koja je zadužena za strateški razvoj sustava i usmjeravanje nositelja županijskih procesa.

MZSS je od početka provedbe spomenutog projekta uspostavilo suradnju s UNDP Hrvatska s ciljem razvoja i unaprjeđenja mreže socijalnih usluga. U tom je smislu UNDP tijekom 2007./2008. završio preliminarnu analizu razvijenosti mreže socijalnih usluga po županijama koja je pokazala da postoji mreža relevantnih socijalnih usluga u svim županijama te da je došlo do širenja ponude izvaninstitucionalnih usluga.  Međutim, analiza je također ukazala na to da je potrebno izraditi indikatore za praćenje i evaluaciju razvoja mreže izvaninstitucionalnih usluga, organizirati drugačiji sustav prikupljanja podataka, napraviti planove konkretnog razvoja usluga po županijama i unaprijediti sustav financiranja socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva.

Tijekom 2008/2009. MZSS i UNDP dogovorili su nastavak suradnje na izradi Okvira za praćenje i vrednovanje provedbe razvoja mreže socijalnih usluga Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju za razdoblje 2009-2013, iz kojeg i proizlaze Smjernice za planiranje razvoja mreže socijalnih usluga na županijskoj razini, a u pripremi su i operativni dokumenti za socijalno planiranje u dvije županije te priprema županijskog vodiča kroz mrežu socijalnih usluga koji će biti izrađeni do kraja 2009.
Smjernice je poželjno koristiti kao dopunu u kontekstu socijalnog planiranja koje je započelo na županijskoj razini jer olakšavaju dodatnu analizu razvijenosti mreže usluga za prioritetne korisničke skupine i planiranje mreže prioritetnih socijalnih usluga koje su prepoznate u mjerama i prioritetima Zajedničkog memoranduma o socijalnoj uključenosti. To su djeca i mladi bez roditeljske skrbi, djeca i mladi s poremećajima u ponašanju, djeca i odrasli s invaliditetom i  psihički bolesne odrasle osobe, ujedno prepoznate i kao prioritetne skupine korisnika za deinstitucionalizaciju, reformskog procesa predviđenog razvojem sustava socijalne skrbi u okviru Zajedničkim memorandumom o socijalnoj uključenosti, odnosno nacionalnim provedbenim planovima za 2007-2008 i za 2009-2010., kao i starije i nemoćne osobe, korisničku skupinu za koju je također potrebno razvijati adekvatnu mrežu socijalnih usluga. U tom smislu, Smjernice u prvom dijelu sadrže i osnovne informacije za pristup procesima transformacije ustanova socijalne skrbi, koji predstavlja ključnu okosnicu procesa deinstitucionalizacije te jednako važno upućuju na važnost procesa ugovaranja socijalnih usluga uz poticaje pluraliteta pružatelja usluga te standarda kvalitete socijalnih usluga. Gdje je bilo moguće, u smjernicama razvoja mreže za prioritetne korisničke skupine prikazani su i konkretni primjeri pozitivnih pomaka navedenih procesa.
Kako planiranje razvoja mreže socijalnih usluga pretpostavlja jasno definirane rizike po kvalitetu života i socijalnu isključenost s kojima se suočava određena korisnička skupina, kao i specifične komponente mreže usluga čije je kapacitete i perspektive razvoja potrebno unaprijediti, ključno je identificirati i analizirati prioritetne usluge za postizanje strateških ciljeva reforme, kao i uspostaviti kvalitetan sustav mjerenja napretka. Stoga su u ovim Smjernicama uz svaku prioritetnu skupinu sažeto prikazani i ključni pokazatelji napretka, u cijelosti dostupni u Okviru  za praćenje i vrednovanje provedbe razvoja mreže socijalnih usluga, Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske, koji mogu doprinijeti strateškom usklađivanju i koordinaciji ključnih procesa u razvoju mreže socijalnih usluga na nacionalnoj i županijskoj razini.